Spis treści

Metoda georadarowa GPR: Badania tą metodą można wykorzystać do określenia miąższości złoża np. piasku, określenie poziomu wód gruntowych, rejestracji stanu wałów przeciwpowodziowych, lokalizacji obiektów podziemnych, kolektorów, rur, lokalizacji stref deformacji nieciągłej terenu, pustek, pęknięć, szczelin bądź rozgęszczeń.