Spis treści

Metoda elektrooporowa: Techniki - pionowe sondowania elektrooporowe (PSE), wielopoziomowe profilowania elektrooporowe (WPE), tomografia elektrooporowa (TE). Umiejętne stosowanie oraz odpowiednie rozpoznanie geologiczne i górnicze badanego terenu pozwala na wykorzystanie metody do lokalizacji występowania zagrożenia powierzchni w postaci deformacji nieciągłych terenu. Opisywana metodą można rejestrować przebieg uskoków geologicznych, rozpoznawać struktury geologiczne oraz określać przebieg infrastruktury podziemnej (kanały, zbiorniki. Itp.) Metodę tą stosuje się również w określaniu korozyjności gruntów, budowy geologicznej bądź poziomów wodonośnych. 

 

 


Metoda georadarowa GPR: Badania tą metodą można wykorzystać do określenia miąższości złoża np. piasku, określenie poziomu wód gruntowych, rejestracji stanu wałów przeciwpowodziowych, lokalizacji obiektów podziemnych, kolektorów, rur, lokalizacji stref deformacji nieciągłej terenu, pustek, pęknięć, szczelin bądź rozgęszczeń. 


Metoda elektromagnetyczna: Przedstawioną metodą można określać lokalizację odcieków ze składowisk odpadów, miąższe warstwy otworów piaszczystych, lokalizację umiejscowionych w gruncie metalowych przedmiotów. Metodę wykorzystujemy również do lokalizacji anomalii geofizycznych będących rozgęszczeniami, bądź pustkami w górotworze.