Spis treści

Metoda elektrooporowa: Techniki - pionowe sondowania elektrooporowe (PSE), wielopoziomowe profilowania elektrooporowe (WPE), tomografia elektrooporowa (TE). Umiejętne stosowanie oraz odpowiednie rozpoznanie geologiczne i górnicze badanego terenu pozwala na wykorzystanie metody do lokalizacji występowania zagrożenia powierzchni w postaci deformacji nieciągłych terenu. Opisywana metodą można rejestrować przebieg uskoków geologicznych, rozpoznawać struktury geologiczne oraz określać przebieg infrastruktury podziemnej (kanały, zbiorniki. Itp.) Metodę tą stosuje się również w określaniu korozyjności gruntów, budowy geologicznej bądź poziomów wodonośnych.