Poszukiwanie wody - metoda elektrooprowa

Firma Met-Geo świadczy usługi w dziedzinie poszukiwań wody, przy zastosowaniu metody elektrooporowej - pionowych sondowań elektrooporowych PSE, SGE.

Zastosowana metoda polega na wbijaniu elektrod zasilających AB ( rozchodzeniu się ) w odstępach logarytmicznych oraz pomiarze napięcia w centralnej częsci rozstawu pomiarowego. Uzyskane wyniki po ich procesingu wraz z informacją geologiczną pozwalają na uzyskanie profilu geoelektrycznego.

W celu poszukiwań warstw potencjalnie wodonośnych, zalecane jest wykonanie jak największej ilości sondowań dla pozyskania przekroju geoelektrycznego.

Wykonanie badań do głębokości 100 m p.p.t., wymaga bezwzględnej możliwości przeprowadzenia prostej linii pomiarowej o minimalnej 430 metrowej długości.  Wymagania te tyczą się wszystkich wykonanych sondowań elektrooporowych,
o odpowiednio mniejszych liniach pomiarowych ( rozstawach ) np: badanie do głębokości 50 m p.p.t.- minimalny rozstaw 240 m.

Firma Met-Geo wykonuje badania elektooporowe PSE, SGE, również w terenach zurbanizowanych po wcześniejszej weryfikacji możliwości wykonania linii pomiarowej. W przypadku wykonania linii pomiarowej przez przyległe prywatne parcele konieczne jest uzyskanie pozwoleń przez zleceniodawcę.

 w wa wodonosna

Rys. Przekrój geoelektryczny z wyznaczoną warstwą wodonośną 

 

Wynikiem przeprowadzonych prac geofizycznych jest Raport z badań geofizycznych metodą pionowych sondowań elektrooporowych PSE. Raport ten zawiera informacje takie jak lokalizacja wykonanych punktów pomiarowych, przekrój geoelektryczny, informacje o występowaniu potencjalnej warstwy wodonośnej lub jej brak.

 

sytuacja

Rys.  Mapa sytuacyjna

 

W przypadku wyznaczenia warsty potencjalnie wodonośnej, firma Met-Geo współpracuje z firmami MegaWiert, Geoplantex, CenterGeo, wykonujacymi prace wiertnicze na podstawie wykonanych raportów geofizycznych.